Thi thử phần Writing - đề số 4

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 60 phút

WRITING SECTION

The Writing section tests your ability to write essays in English similar to those that you would write in college courses.

During the test, you will write two essays. The integrated essay asks for your response to an academic reading passage and a lecture on the same topic. You may take notes as you read and listen, but notes are not graded. You may use your notes to write the essay. The lecture will be spoken, but the directions and the questions will be written. You will have 20 minutes to plan, write, and revise your response. Typically, a good essay for the integrated topic will require that you write 150-225 words.

The independent essay usually asks for your opinion about a familiar topic. You will have 30 minutes to plan, write, and revise your response. Typically, a good essay for the indepen­dent topic will require that you write 300-350 words.

A clock on the screen will show you how much time you have to complete each essay.

Click Next to continue (you need to log in first).

  (Hãy chắc chắn là bạn đã cho phép trình duyệt web tự động phát âm thanh (autoplay). Nếu không rõ, hãy xem hướng dẫn.)

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký (miễn phí).
Tên người dùng:    Password: