Thi thử phần Listening - đề số 2

Khóa học: Luyện thi TOEFL

Thời gian làm bài: 85 phút

Listening Section

Directions: The Listening section tests your ability to understand spoken English that is typical of interac­tions and academic speech on college campuses. During the test, you will respond to conver­sations and lectures.

This is the long format for the Listening section. On the long format, you will respond to three conversations and six lectures. After each listening passage, you will answer 5-6 questions about it. Only two conversations and four lectures will be graded. The other conversation and lectures are part of an experimental section for future tests. Because you will not know which conversations and lectures will be graded, you must try to do your best on all of them.

You will hear each conversation or lecture one time. You may take notes while you listen, but notes are not graded. You may use your notes to answer the questions.

Choose the best answer for multiple-choice questions. Follow the directions on the page or on the screen for computer-assisted questions. Click on Next and OK to go to the next question. You cannot return to previous questions. You have 25 - 30 minutes to answer all of the ques­tions. A clock on the screen will show you how much time you have to complete your answers for the section. The clock does not count the time you are listening to the conversations and lectures.

 

Click Next to continue.

  (Hãy chắc chắn là bạn đã cho phép trình duyệt web tự động phát âm thanh (autoplay). Nếu không rõ, hãy xem hướng dẫn.)

Mời bạn đăng nhập để làm bài:
Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký miễn phí.
Tên người dùng:    Password: