Hotline: 0944 593 445

hocvien@bright.vn

Hỗ trợ học: 0944593445

Kỹ thuật: 0944593445

Skype name: nw4good

(Hỗ trợ học, giải thích làm bài tập, đề thi từ 09:00 - 22:00)

BerzapDom      
Học viên mới: Hihu
Tổng số học viên: 25516
Đang online học: 79

-------------------------------------

Số bài giảng: 75
Số bài tập: 700
Số đề thi thử: 20

-------------------------------------

so nguoi luyen thi toefl
Speaking
Bài học:
STT Bài giảng Bài tập thực hành
BÀI
HỌC
1
Làm quen với phần thi Speaking và các kiểu câu hỏi của nó (phần 1)
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL iBT trong phần thi Speaking, kèm theo những gợi ý trả lời.

* Thời lượng: 45 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 1: Làm quen với kiểu câu hỏi độc lập (Question 1 and 2)
Thực hành 2: Làm quen với kiểu câu hỏi Tóm tắt ý kiến (Question 3)
Thực hành 3: Làm quen với kiểu câu hỏi Tóm tắt ý kiến (Question 3) - tiếp
Thực hành 4: Làm quen với kiểu câu hỏi yêu cầu tóm tắt hoặc đối chiếu (Question 4)
BÀI
HỌC
2
Làm quen với phần thi Speaking và các kiểu câu hỏi của nó (phần 2)
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL iBT trong phần thi Speaking, kèm theo những gợi ý trả lời.

* Thời lượng: 45 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 5: Làm quen với kiểu câu hỏi yêu cầu tóm tắt (Question 4)
Thực hành 6: Làm quen với kiểu câu hỏi Tóm tắt và Lựa chọn (Question 5)
Thực hành 7: Làm quen với kiểu câu hỏi Tóm tắt và Lựa chọn (Question 5)
Thực hành 8: Làm quen với kiểu câu hỏi Tổng kết (Question 6)
BÀI
HỌC
3
Làm quen với phần thi Speaking và các kiểu câu hỏi của nó (phần 3)
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL iBT trong phần thi Speaking, kèm theo những gợi ý trả lời.

* Thời lượng: 50 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 9: Làm quen với kiểu câu hỏi Tổng kết (Question 6)
Thực hành 10: Câu hỏi yêu cầu trả lời độc lập (Question 1 & 2)
Thực hành 11: Câu hỏi yêu cầu Tổng kết/đối chiếu (Question 3 & 4)
Thực hành 12: Câu hỏi yêu cầu Tổng kết (Question 5 & 6)
Luyện tập:
STT Tên bài tập phần Speaking TOEFL
1
Luyện tập với câu hỏi yêu cầu trả lời độc lập Question 1 - bài 1
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 3 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Luyện tập với câu hỏi yêu cầu trả lời độc lập Question 1 - bài 2
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 2 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Luyện tập với câu hỏi yêu cầu trả lời độc lập Question 2 - bài 1
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 3 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Luyện tập với câu hỏi yêu cầu trả lời độc lập Question 2 - bài 2
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 2 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Luyện tập với câu hỏi yêu cầu Tổng kết và đối chiếu Question 3 - bài 1
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 4 phút     * Ngày đăng: 2019
6
Luyện tập với câu hỏi yêu cầu Tổng kết và đối chiếu Question 3 - bài 2
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 4 phút     * Ngày đăng: 2019
7
Luyện tập với câu hỏi yêu cầu Tổng kết và đối chiếu Question 3 - bài 3
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 4 phút     * Ngày đăng: 2019
8
Luyện tập với câu hỏi yêu cầu Tóm tắt và đối chiếu Question 4 - bài 1
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 4 phút     * Ngày đăng: 2019
9
Luyện tập với câu hỏi yêu cầu Tóm tắt và đối chiếu Question 4 - bài 2
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 5 phút     * Ngày đăng: 2019
10
Luyện tập với câu hỏi yêu cầu Tóm tắt và đối chiếu Question 4 - bài 3
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 5 phút     * Ngày đăng: 2019
11
Luyện tập với kiểu câu hỏi Tóm tắt và Lựa chọn (Question 5) - b.1
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 5 phút     * Ngày đăng: 2019
12
Luyện tập với kiểu câu hỏi Tóm tắt và Lựa chọn (Question 5) - b. 2
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 5 phút     * Ngày đăng: 2019
13
Luyện tập với kiểu câu hỏi Tóm tắt và Lựa chọn (Question 5) - b. 3
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 5 phút     * Ngày đăng: 2019
14
Luyện tập với kiểu câu hỏi Tổng kết (Question 6) - b. 1
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 5 phút     * Ngày đăng: 2019
15
Luyện tập với kiểu câu hỏi Tổng kết (Question 6) - b. 2
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 5 phút     * Ngày đăng: 2019
16
Luyện tập với kiểu câu hỏi Tổng kết (Question 6) - b. 3
* Số câu hỏi:     * Thời gian làm bài: 5 phút     * Ngày đăng: 2019