Hotline: 0944 593 445

hocvien@bright.vn

Hỗ trợ học: 0944593445

Kỹ thuật: 0944593445

Skype name: nw4good

(Hỗ trợ học, giải thích làm bài tập, đề thi từ 09:00 - 22:00)

  
Học viên mới: Hihu
Tổng số học viên: 25516
Đang online học: 25

-------------------------------------

Số bài giảng: 75
Số bài tập: 700
Số đề thi thử: 20

-------------------------------------

so nguoi luyen thi toefl
Reading
Bài học:
STT Bài giảng Bài tập thực hành
BÀI
HỌC
1
Làm quen với phần thi Reading và các kiểu câu hỏi của nó (phần 1)
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL iBT trong phần thi Reading, kèm theo những gợi ý trả lời.

* Thời lượng: 40 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 1: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading
Thực hành 2: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading
Thực hành 3: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading
Thực hành 4: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading
BÀI
HỌC
2
Làm quen với phần thi Reading và các kiểu câu hỏi của nó (phần 2)
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL trong phần thi Reading, kèm theo những gợi ý trả lời.

* Thời lượng: 30 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 5: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading
Thực hành 6: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading
Thực hành 7: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading
Thực hành 8: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading
BÀI
HỌC
3
Làm quen với phần thi Reading và các kiểu câu hỏi của nó (phần 3)
* Kết quả thu được:

(Bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL trong phần thi Reading, kèm theo những gợi ý trả lời.

* Thời lượng: 40 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 9: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading
Thực hành 10: Xác định những ý chính trong bài đọc, bài nghe
Thực hành 11: Xắp xếp các câu theo đúng trình tự của một đoạn tóm tắt
Thực hành 12: Luyện trả lời các câu hỏi về từ vựng
BÀI
HỌC
4
Làm quen với phần thi Reading và các kiểu câu hỏi của nó (phần 4 và hết)
* Kết quả thu được:

(Chuỗi bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ tất cả các cách hỏi của TOEFL trong phần thi Reading, kèm theo những gợi ý trả lời.

* Thời lượng: 40 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 13: Trả lời các câu hỏi về sự tham chiếu (referents)
Thực hành 14: Câu hỏi về từ vựng và tham chiếu
Thực hành 15: Câu giản lược
Thực hành 16: Nhét một câu vào trong đoạn văn
BÀI
HỌC
5
Chiến lược chung cho phần thi Reading
* Kết quả thu được:

Ở loạt bài giảng trước, bạn đã làm quen với các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading, và chiến lược trả lời mỗi kiểu câu hỏi. Ở bài giang này, bạn sẽ học các chiến lược áp dụng chung cho việc ôn luyện và làm bài trong khi thi Reading section.

* Thời lượng: 30 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành 17: Câu giản lược và Nhét câu vào trong bài văn
Thực hành 18: Luyện trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading
Thực hành 19: Tìm thông tin có thực
Thực hành 20: Tìm thông tin KHÔNG có thực
Luyện tập:
STT Tên bài tập phần Reading TOEFL
1
Câu hỏi về thông tin có thực và không có thực trong bài đọc
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Luyện tập với câu hỏi về từ vựng, tìm thông tin, nhét câu
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Luyện trả lời các câu hỏi suy luận
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Luyện trả lời câu hỏi về ý định
* Thời gian làm bài: 30 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Luyện trả lời câu hỏi suy luận và câu hỏi về ý định
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019
6
Luyện tập trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
7
Luyện trả lời câu hỏi về tóm tắt nội dung
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
8
Luyện tập trả lời câu hỏi về hoàn thành bảng (summary table)
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
9
Luyện tập trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading - bài 2
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
10
Luyện trả lời câu hỏi đòi hỏi suy luận, tóm tắt
* Thời gian làm bài: 30 phút     * Ngày đăng: 2019
11
Luyện tập trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading - bài 3
* Thời gian làm bài: 30 phút     * Ngày đăng: 2019
12
Luyện tập trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading - bài 4
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
13
Luyện tập trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading - bài 5
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
14
Luyện tập trả lời các kiểu câu hỏi trong phần thi Reading - bài 6
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
15
Luyện trả lời câu hỏi suy luận, câu hỏi về thông tin có thực - 1
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
16
Luyện tập các câu hỏi suy luận
* Thời gian làm bài: 30 phút     * Ngày đăng: 2019
17
Luyện trả lời câu hỏi suy luận, câu hỏi về thông tin có thực - 2
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
18
Luyện trả lời câu hỏi suy luận, câu hỏi về thông tin có thực - 3
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
19
Luyện tập với dạng câu hỏi về từ vựng và thông tin có thực
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
20
Luyện tập với dạng câu hỏi về từ vựng, tóm tắt, suy luận
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
21
Luyện tập trả lời câu hỏi về từ vựng, nhét câu, suy luận
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
22
Luyện trả lời câu hỏi suy luận, câu hỏi về thông tin có thực - 4
* Thời gian làm bài: 21 phút     * Ngày đăng: 2019
23
Luyện trả lời câu hỏi về từ vựng và thông tin có thực - 1
* Thời gian làm bài: 21 phút     * Ngày đăng: 2019
24
Luyện trả lời câu hỏi về từ vựng và thông tin có thực - 2
* Thời gian làm bài: 21 phút     * Ngày đăng: 2019
25
Luyện tập tìm kiếm thông tin có thực trong bài đọc
* Thời gian làm bài: 30 phút     * Ngày đăng: 2019
26
Luyện tập tìm kiếm thông tin không có thực trong bài đọc
* Thời gian làm bài: 27 phút     * Ngày đăng: 2019
27
Luyện trả lời câu hỏi về nghĩa của từ vựng và thông tin có thực
* Thời gian làm bài: 28 phút     * Ngày đăng: 2019
28
Luyện tập trả lời câu hỏi về thông tin không có thực, suy luận, từ vựng
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
29
Luyện trả lời kiểu câu hỏi về giản lược câu, từ vựng, tóm tắt
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
30
Luyện tập với nhiều dạng câu hỏi
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
31
Luyện tập với nhiều dạng câu hỏi (tiếp)
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
32
BÀI TẬP ÔN TẬP 1
* Thời gian làm bài: 63 phút     * Ngày đăng: 2019
33
Luyện tập về từ vựng
* Thời gian làm bài: 30 phút     * Ngày đăng: 2019
34
Luyện tập với nhiều dạng câu hỏi (tiếp)
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
35
Luyện tập với nhiều dạng câu hỏi (tiếp)
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
36
Luyện trả lời kiểu câu hỏi về giản lược câu, từ vựng, tóm tắt
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
37
Luyện trả lời kiểu câu hỏi về ý định, từ vựng, nhét câu
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
38
Luyện trả lời kiểu câu hỏi về giản lược câu, từ vựng, ý định
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
39
Luyện trả lời kiểu câu hỏi về giản lược câu, từ vựng, thông tin có thực
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
40
BÀI TẬP ÔN TẬP 2
* Thời gian làm bài: 63 phút     * Ngày đăng: 2019
41
Luyện tập các câu hỏi về ý định và mục đích
* Thời gian làm bài: 17 phút     * Ngày đăng: 2019
42
Luyện tập các câu hỏi về ý định và mục đích
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
43
BÀI TẬP ÔN TẬP 3
* Thời gian làm bài: 63 phút     * Ngày đăng: 2019
44
Luyện tập các dạng câu hỏi về ý định và mục đích - test 3
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
45
Luyện tập dạng câu hỏi về ý định và mục đích-test 4
* Thời gian làm bài: 30 phút     * Ngày đăng: 2019
46
Luyện tập các dạng câu hỏi về ý định và mục đích-test 5
* Thời gian làm bài: 17 phút     * Ngày đăng: 2019
47
Luyện tập các câu hỏi vê cách diễn đạt (paraphrase)
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
48
Luyện tập kỹ năng nhét câu và liên kết câu
* Thời gian làm bài: 30 phút     * Ngày đăng: 2019
49
Luyện tập kỹ năng liên kết câu và nhét câu - test 2
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
50
Luyện tập dạng câu hỏi tóm tắt ý chính
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019
51
Luyện tập dạng câu hỏi tóm tắt ý chính- test 2
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
52
Luyện tập dạng câu hỏi sắp xếp ý - Test 1
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
53
Luyện tập dạng câu hỏi sắp xếp ý - Test 2
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
54
Luyện tập dạng câu hỏi tóm tắt ý chính- Test 3
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
55
Luyện tập dạng câu hỏi tóm tắt ý chính- Test 4
* Thời gian làm bài: 24 phút     * Ngày đăng: 2019
56
Luyện tập với nhiều dạng câu hỏi trong TOEFL Reading
* Thời gian làm bài: 30 phút     * Ngày đăng: 2019
57
Luyện tập với nhiều dạng câu hỏi trong TOEFL Reading (tiếp)
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
58
Tăng cường luyện thi TOEFL iBT Reading - bài tập 1
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
59
Tăng cường luyện thi TOEFL iBT Reading - bài tập 2
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019