Hotline: 0944 593 445

hocvien@bright.vn

Hỗ trợ học: 0944593445

Kỹ thuật: 0944593445

Skype name: nw4good

(Hỗ trợ học, giải thích làm bài tập, đề thi từ 09:00 - 22:00)

Học viên mới: Hihu
Tổng số học viên: 25516
Đang online học: 76

-------------------------------------

Số bài giảng: 75
Số bài tập: 700
Số đề thi thử: 20

-------------------------------------

so nguoi luyen thi toefl
Luyện thi SAT: phần Reading
Bài học:

STT Bài giảng Bài tập thực hành
BÀI
HỌC
1
Dạng câu hỏi Sentence Completion và các chiến thuật làm bài (1)
* Kết quả thu được:

(Loạt bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ dạng câu hỏi Hoàn thành câu, và những cách phân tích, suy luận, suy đoán để tìm câu trả lời cho kiểu câu hỏi này. Bạn cũng sẽ biết để tránh những cái bẫy được đặt ra trong đề thi.

* Thời lượng: 60 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành trả lời câu hỏi Hoàn thành câu - b. 1
Thực hành suy luận ngữ nghĩa và suy luận logic
Thực hành phân tích dựa trên các từ dấu hiệu
Thực hành phân tích ngữ cảnh để đưa ra lựa chọn đúng
BÀI
HỌC
2
Dạng câu hỏi Sentence Completion và các chiến thuật làm bài (2)
* Kết quả thu được:

(Loạt bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ dạng câu hỏi Hoàn thành câu, và những cách phân tích, suy luận, suy đoán để tìm câu trả lời cho kiểu câu hỏi này. Bạn cũng sẽ biết để tránh những cái bẫy được đặt ra trong đề thi.

* Thời lượng: 60 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành phân tích ngữ cảnh để đưa ra lựa chọn đúng (tiếp)
Thực hành suy luận ngữ nghĩa và suy luận logic (tiếp)
Thực hành phân tích dựa trên các từ dấu hiệu (tiếp)
Thực hành phân tích dựa trên các từ dấu hiệu và suy luận logic
BÀI
HỌC
3
Dạng câu hỏi Đọc Hiểu và các chiến thuật làm bài (1)
* Kết quả thu được:

(Loạt bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ dạng câu hỏi Đọc hiểu (Critical Reading), và những cách phân tích, suy luận, suy đoán để tìm trả lời đúng kiểu câu hỏi này. Bạn cũng sẽ biết để tránh những cái bẫy được đặt ra trong đề thi.

* Thời lượng: 90 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành làm quen với các dạng câu hỏi Critical Reading - b. 1
Thực hành làm quen với các dạng câu hỏi Critical Reading - b. 2
Thực hành làm quen với các dạng câu hỏi Critical Reading - b. 3
Thực hành làm quen với các dạng câu hỏi Critical Reading - b. 4
BÀI
HỌC
4
Dạng câu hỏi Đọc Hiểu và các chiến thuật làm bài (2)
* Kết quả thu được:

(Loạt bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ dạng câu hỏi Đọc hiểu (Critical Reading), và những cách phân tích, suy luận, suy đoán để tìm trả lời đúng kiểu câu hỏi này. Bạn cũng sẽ biết để tránh những cái bẫy được đặt ra trong đề thi.

* Thời lượng: 90 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành với dạng câu hỏi về đại ý trong bài đọc hiểu
Thực hành Đọc hiểu với cặp đoạn văn (SAT Critical Reading)
Thực hành suy luận logic cho câu hỏi của phần Đọc hiểu
Thực hành xác định nghĩa của từ theo ngữ cảnh
BÀI
HỌC
5
Dạng câu hỏi Đọc Hiểu và các chiến thuật làm bài (3)
* Kết quả thu được:

(Loạt bài giảng rất quan trọng, tất cả đều phải đọc!) Bạn sẽ hiểu rõ dạng câu hỏi Đọc hiểu (Critical Reading), và những cách phân tích, suy luận, suy đoán để tìm trả lời đúng kiểu câu hỏi này. Bạn cũng sẽ biết để tránh những cái bẫy được đặt ra trong đề thi.

* Thời lượng: 90 phút
* Ngày đăng: 2019
Thực hành chiến thuật làm bài Critical Reading - b. 1
Thực hành các chiến thuật làm bài Critical Reading - b. 2
Thực hành các chiến thuật làm bài Critical Reading - b. 3
Thực hành các chiến thuật làm bài Critical Reading - b. 4
Luyện tập:
STT Dạng bài tập Sentence Completion
1
Bài tập Chương 9 - Bài tập 1
* Thời gian làm bài: 0 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Bài tập chương 9 - bài tập 3
* Thời gian làm bài: 0 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Luyện tập phân tích các từ dấu hiệu - bài 1
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Luyện tập phân tích các từ dấu hiệu - bài 2
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Luyện tập phân tích các từ dấu hiệu - bài 3
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
6
Luyện tập phân tích các từ dấu hiệu - bài 4
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
7
Luyện tập phân tích các từ dấu hiệu - bài 5
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
8
Luyện tập đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh - bài 1
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
9
Luyện tập đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh - bài 2
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
10
Luyện tập đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh - bài 3
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
11
Luyện tập đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh - bài 4
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
12
Luyện tập đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh - bài 5
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
13
Luyện tập suy luận logic để tìm ra từ cần điền - bài 1
* Thời gian làm bài: 17 phút     * Ngày đăng: 2019
14
Luyện tập suy luận logic để tìm ra từ cần điền - bài 2
* Thời gian làm bài: 16 phút     * Ngày đăng: 2019
15
Luyện tập suy luận logic để tìm ra từ cần điền - bài 3
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
16
Luyện tập suy luận logic để tìm ra từ cần điền - bài 4
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
17
Luyện tập suy luận logic để tìm ra từ cần điền - bài 5
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
18
Luyện tập hoàn thành câu trên nhiều kiểu cấu trúc câu - bài 1
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
19
Luyện tập hoàn thành câu trên nhiều kiểu cấu trúc câu - bài 2
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
20
Luyện tập hoàn thành câu trên nhiều kiểu cấu trúc câu - bài 3
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
21
Luyện tập hoàn thành câu trên nhiều kiểu cấu trúc câu - bài 4
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
22
Luyện tập hoàn thành câu trên nhiều kiểu cấu trúc câu - bài 5
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
23
Tăng cường luyện thi phần Hoàn thành câu (Sentence Completion) - bài 1
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
24
Tăng cường luyện thi phần Hoàn thành câu (Sentence Completion) - bài 2
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
25
Tăng cường luyện thi phần Hoàn thành câu (Sentence Completion) - bài 3
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
26
Tăng cường luyện thi phần Hoàn thành câu (Sentence Completion) - bài 4
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
27
Tăng cường luyện thi phần Hoàn thành câu (Sentence Completion) - bài 5
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
28
Luyện tập Sửa lỗi câu: Vấn đề với từ loại - bài 1
* Thời gian làm bài: 18 phút     * Ngày đăng: 2019

STT Dạng bài tập Reading Comprehension (short passage)
1
Luyện tập trả lời câu hỏi về đại ý, mục đích trong bài Đọc Hiểu - b. 1
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Luyện tập trả lời câu hỏi về đại ý, mục đích trong bài Đọc Hiểu - b. 2
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Luyện tập trả lời câu hỏi về chi tiết, suy luận trong bài Đọc Hiểu - b. 1
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Luyện tập trả lời câu hỏi về chi tiết, suy luận trong bài Đọc Hiểu - b. 2
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Luyện tập trả lời câu hỏi về nghĩa của từ trong ngữ cảnh - b. 1
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
6
Luyện tập trả lời câu hỏi về nghĩa của từ trong ngữ cảnh - b. 2
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019
7
Luyện tập trả lời câu hỏi về thái độ, yêu cầu suy luận - b. 1
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
8
Luyện tập trả lời câu hỏi về thái độ, yêu cầu suy luận - b. 2
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
9
Luyện tập với nhiều dạng câu hỏi SAT Critical Reading - b. 1
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019
10
Luyện tập với nhiều dạng câu hỏi SAT Critical Reading - b. 2
* Thời gian làm bài: 16 phút     * Ngày đăng: 2019
11
Luyện tập với nhiều dạng câu hỏi SAT Critical Reading - b. 3
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
12
Luyện tập với nhiều dạng câu hỏi SAT Critical Reading - b. 4
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019
13
Luyện tập với nhiều dạng câu hỏi SAT Critical Reading - b. 5
* Thời gian làm bài: 16 phút     * Ngày đăng: 2019
14
BÀI TẬP ÔN TẬP PHẦN ĐỌC HIỂU (SAT CRITICAL READING) - BÀI 1
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019
15
BÀI TẬP ÔN TẬP PHẦN ĐỌC HIỂU (SAT CRITICAL READING) - BÀI 2
* Thời gian làm bài: 16 phút     * Ngày đăng: 2019

STT Dạng bài tập Reading Comprehension (long passage)
1
Trả lời câu hỏi đọc hiểu (Critical Reading) với đoạn văn dài - bài 1
* Thời gian làm bài: 25 phút     * Ngày đăng: 2019
2
Trả lời câu hỏi đọc hiểu (Critical Reading) với đoạn văn dài - bài 2
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019
3
Trả lời câu hỏi đọc hiểu (Critical Reading) với đoạn văn dài - bài 3
* Thời gian làm bài: 21 phút     * Ngày đăng: 2019
4
Trả lời câu hỏi đọc hiểu (Critical Reading) với đoạn văn dài - bài 4
* Thời gian làm bài: 23 phút     * Ngày đăng: 2019
5
Trả lời câu hỏi đọc hiểu (Critical Reading) với đoạn văn dài - bài 5
* Thời gian làm bài: 15 phút     * Ngày đăng: 2019
6
Tăng cường luyện thi phần Đọc hiểu (SAT Critical Reading) - b. 1
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
7
Tăng cường luyện thi phần Đọc hiểu (SAT Critical Reading) - b. 2
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019
8
Tăng cường luyện thi phần Đọc hiểu (SAT Critical Reading) - b. 3
* Thời gian làm bài: 16 phút     * Ngày đăng: 2019
9
Tăng cường luyện thi phần Đọc hiểu (SAT Critical Reading) - b. 4
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
10
Tăng cường luyện thi phần Đọc hiểu (SAT Critical Reading) - b. 5
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019
11
Tăng cường luyện thi phần Đọc hiểu (SAT Critical Reading) - bài 6
* Thời gian làm bài: 16 phút     * Ngày đăng: 2019
12
Tăng cường luyện thi phần Đọc hiểu (SAT Critical Reading) - bài 7
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
13
Tăng cường luyện thi phần Đọc hiểu (SAT Critical Reading) - bài 8
* Thời gian làm bài: 22 phút     * Ngày đăng: 2019
14
Tăng cường luyện thi phần Đọc hiểu (SAT Critical Reading) - bài 9
* Thời gian làm bài: 16 phút     * Ngày đăng: 2019
15
Tăng cường luyện thi phần Đọc hiểu (SAT Critical Reading) - bài 10
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
16
Bài đọc hiểu số 1
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
17
Bài đọc hiểu số 2
* Thời gian làm bài: 18 phút     * Ngày đăng: 2019
18
Bài đọc hiểu số 3
* Thời gian làm bài: 13 phút     * Ngày đăng: 2019
19
Bài đọc hiểu số 4
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
20
Bài đọc hiểu số 5
* Thời gian làm bài: 18 phút     * Ngày đăng: 2019
21
Bài đọc hiểu số 6
* Thời gian làm bài: 13 phút     * Ngày đăng: 2019
22
Bài đọc hiểu số 7
* Thời gian làm bài: 18 phút     * Ngày đăng: 2019
23
Bài đọc hiểu số 8
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
24
Bài đọc hiểu số 9
* Thời gian làm bài: 13 phút     * Ngày đăng: 2019
25
Bài đọc hiểu số 10
* Thời gian làm bài: 18 phút     * Ngày đăng: 2019
26
Bài đọc hiểu số 11
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
27
Bài đọc hiểu số 12
* Thời gian làm bài: 13 phút     * Ngày đăng: 2019
28
Bài đọc hiểu số 13
* Thời gian làm bài: 18 phút     * Ngày đăng: 2019
29
Bài đọc hiểu số 14
* Thời gian làm bài: 20 phút     * Ngày đăng: 2019
30
Bài đọc hiểu số 15
* Thời gian làm bài: 13 phút     * Ngày đăng: 2019